Položky 0

Obchodné podmienky audiotuning.sk

 

1. Úvod

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Andrej Siváček Audio Tuning Športová 611/10 900 23 Viničné IČO: 40547248 Registrácia: Okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra : 107-15683 (v ďalšom texte len ,,predávajúci,,) pri kúpe tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke podnikateľského subjektu www.audiotuning.sk Obchodné podmienky a ponuka platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke podnikateľského subjektu www.audiotuning.sk  
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O.Box 5 820 07 Bratislava 27 kontakt : 02/58272172, 02/58272104

2. Objednávka

Tovar na stránke internetového obchodu www.audiotuning.sk  je možné si objednať z ponuky internetového obchodu. Objednávka je pre kupujúceho záväzná, hneď ako ju elektronicky potvrdí na stránke! V prípade osobitnej požiadavky kupujúceho je možné ju napísať v objednávke v časti : Vaše prípadné poznámky resp. zaslaním e-mailovej správy do e-mailovej schránky audiotuning@audiotuning.sk Predávajúci ju bude akceptovať a ak je to v jeho možnostiach ju vybaví. Ponúkaný tovar sa nachádza na sklade. V prípade, že niektorý druh tovaru v čase zadania objednávky kupujúcim, je pre záujem vypredaný, predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informuje mailom a dohodne riešenie objednávky. V prípade, že kupujúci nereaguje v akejkoľvek forme na komunikáciu s predávajúcim v lehote do troch pracovných dní odo dňa odoslania údajov k zálohovej platbe, predávajúci jeho prístup považuje ako nezáujem o vybavenie objednávky (objednaný tovar) a automaticky objednávku po uvedenej lehote zruší. Predávajúci o uvedenej skutočnosti informuje kupujúceho formou e-mailovej správy. V objednávke je potrebné uviesť spôsob platby :

  1. a) na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na účet b) na základe vystavenej zálohovej faktúry vkladom na účet c) dobierkou.

Po odoslaní objednávky, je kupujúcemu, automaticky do e-mailovej schránky, ktorú uviedol v objednávkovom formulári, odoslaný potvrdzujúci e-mail k objednávke kupujúceho. V prípade akejkoľvek prebiehajúcej akcie, potvrdzujúci e-mail neobsahuje zohľadnenie výhod prebiehajúcej akcie (zľavy). Informácia o uplatnení výhod akcie (zľavy) je kupujúcemu zaslaná osobitnou e-mailovou správou.
2.1. Zrušenie objednávky Objednávku je možné zrušiť do 7 (slovom sedem) hodín po jej odoslaní predávajúcemu, a to len písomnou formou – mailom odoslaným na e-mailovú adresu predávajúceho : audiotuning@audiotuning.sk V prípade, že kupujúci objednávku nezruší a neuhradí finančnú čiastku v zmysle zaslaných platobných (fakturačných) údajov do 3 (slovom troch) kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke a žiadnym spôsobom neoznámi zmenu skutočností, predávajúci ho opakovane vyzve k úhrade. Ak kupujúci v akejkoľvek forme na výzvu nebude reagovať do 24 hodín od doručenia výzvy, predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť a podklady k zálohovej platbe stornovať.

3. Dodacie podmienky

Objednávky sú spracúvané priebežne, podľa doručenia do e-mailovej schránky predávajúceho audiotuning@audiotuning.sk Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu v rámci Slovenskej republiky v závislosti od spôsobu platby :
3.1. Pri zaslaní tovaru na dobierku, objednaný tovar v zmysle objednávky, bude odoslaný kupujúcemu najneskôr do 14  slovom štrnásť pracovných dní odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu.
3.2. Pri platbe prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, budú odoslané kupujúcemu platobné údaje do e-mailovej schránky uvedenej kupujúcim v objednávke. Objednávka bude spracovaná a údaje odoslané do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia objednávky a objednaný a uhradený tovar v zmysle objednávky odoslaný kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania finančnej čiastky v prospech účtu predávajúceho. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a účtovný doklad (faktúru).

4. Platobné podmienky

4.1. Platba na základe vystavenej zálohovej faktúry, prevodom na účet predávajúceho. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám je odoslaný vo platobných (fakturačných) údajoch a je dôležitý pre identifikáciu platby.
4.2. Platba v hotovosti (cez registračnú pokladňu), alebo platba platobnou kartou pri osobnom odbere Rezervácia tovaru je možná maximálne tri pracovné dni. Predĺženie rezervácie je možné len na základe písomnej dohody (e-mailovej správy) medzi kupujúcim a predávajúcim.
4.3. Platba dobierkou.

5. Náklady na dodanie (doručenie) tovaru

Cena nákladov na dodanie (doručenie) tovaru je pre kupujúcich na území Slovenskej republiky:
1.) pri platbe na základe vystavenej zálohovej faktúry (prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho) sú náklady na dodanie tovaru:
1.1. – doporučená zásielka I. triedy – nepoistená – 2,90 € – doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
1.2. – zásielka I. triedy – poistená – 4,20 € – doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
2.) pri platbe dobierkou
2.1. – zásielka doručená prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. – 3,50 €
3.) – osobný odber  – 0,00€

6. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odstúpenie od zmluvy uskutočnite na základe POUČENIA O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – stiahnite TU Právo na odstúpenie od zmluvy – formulár na odstúpenie od zmluvy kliknite SEM

7. Reklamácie

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a poškodenia. Kupujúci si uplatní reklamáciu u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobene opotrebením a nesprávnym používaním. Reklamácia je riešená výlučne písomnou formou. Kupujúci realizuje reklamáciu na základe vyplneného REKLAMAČNÉHO LÍSTKU. Kupujúci zasiela reklamovaný tovar na vlastné náklady, spolu s vyplneným reklamačným lístkom a dokladom o zakúpení predávajúcemu na adresu predávajúceho: Andrej Siváček Audio Tuning Športová 611/10 900 23 Viničné Predávajúci v zákonom stanovenej lehote, v súlade so zákonom, reklamáciu vybaví. Kupujúci dbá o to, aby výrobok používal len na účel, na ktorý je výrobok určený, aby dodržiaval pravidlá používania, údržby a starostlivosti o výrobok. Akékoľvek poškodenie tovaru z dôvodu nedodržania týchto pravidiel a vád vzniknutých opotrebovaním nemôže byť uznané v rámci reklamačného konania ako oprávnené pre uznanie reklamácie.

8. Ochrana osobných údajov

Pre poskytnutie služieb predávajúceho a zabezpečenie vybavenia objednávky potrebuje predávajúci niektoré osobné údaje kupujúceho. Kupujúci súčasne so súhlasom s obchodnými podmienkami podnikateľského subjektu Andrej Siváček Audio Tuning, IČO 4054724 pre internetový obchod www.audiotuning.sk  dáva aj súhlas na spracovanie osobných údajov kupujúceho. (meno, priezvisko, dodacia adresa kupujúceho prípadne fakturačná adresa kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho,  e-mailová adresa kupujúceho) za účelom a v rozsahu spracovania, vybavenia a odoslania objednávky. Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov určuje Smernica GDPR. Podmienky spracovania osobných údajov predávajúceho – kliknite SEM Kupujúci má právo tento súhlas na spracovanie svojich osobných údajov kedykoľvek písomnou formou odvolať ako aj požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho. Tieto poskytnuté osobné údaje kupujúceho sa predávajúci zaručuje, že chráni pred zneužitím a nikdy ich neposkytne tretiemu subjektu, s výnimkou ak predávajúceho o to kupujúci písomnou formou nepožiada, alebo predávajúcemu bude takáto povinnosť určená zo zákona. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytuje kontaktné údaje kupujúceho ani údaje o objednávkach kupujúceho, tretej osobe. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), v takomto prípade neplatia vyššie citované pravidlá ochrany údajov kupujúceho.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie. za ochranu počítača kupujúceho, prípadne za údaje nachádzajúce sa v počítači kupujúceho, ktoré zaťažujú počítač kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že všetky informácie, údaje a ponúkaný tovar na www.audiotuning.sk  môžu byť predávajúcim aktualizované a menené bez predchádzajúceho upozornenia.
Kupujúci výslovne na objednávke potvrdzuje, že si je vedomý a oboznámený s tým (skutočnosťou), že súčasťou objednávky, je povinnosť zaplatiť cenu. Predávajúci ani kupujúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia záväzku v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za takúto udalosť sa považuje udalosť, ktorú predávajúci ani kupujúci nemohli predvídať, ktorej nemohli zabrániť, ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle. V prípade, že takáto udalosť nastane predávajúci a kupujúci sú si povinné túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť. Vznik nečakaných preukázateľných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
Predávajúci nenesie zodpovednosť voči inej strane za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácii z www.audiotuning.sk Odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť, aktualizovať, doplniť, pričom zmeny, aktualizácie a doplnenia vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na www.audiotuning.sk

Andrej Sivaček
Audio Tuning

Vo Viničnom 25.05.2018